0

Tin Học Cộng - Dealtoday.vn

 0 Xem 0 Đánh giá
19 Ngõ 169 - Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
 
Giới thiệu

Tin học Cộng - Nền tảng cung cấp các khóa đào tạo Tin học và Luyện thi chứng chỉ Tin học Văn phòng quốc tế.

Tin Học Cộng
 

Thực hành trên phần mềm thi thử độc quyền của Tin học Cộng

Hệ thống học trên nền tảng trực tuyến bao gồm Video bài giảng + Video chữa thực hành.

Đề thi thử sát 99% đề thi thật + Thi thử + Chữa đề thi thử.

Tin Học Cộng
 
Tin Học Cộng
 
Tin Học Cộng
 

Tại Tin học Cộng có rất nhiều khóa học như: Mos Word 2013, 2016 hay Mos Excel 2013, 2016,...

Tin Học Cộng
 
 

Mos (Microsoft Office Specalist) là chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ghi nhận các kỹ năng tin học được sáng tạo bởi Certiport Hoa Kỳ. Hiện nay, chứng chỉ Mos là thước đo đánh giá kỹ năng THVP được công nhận rộng rãi hơn 150 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Mos chứng minh rõ rệt kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng một cách hiệu quả Microsoft Office.

Tin Học Cộng
 
Tin Học Cộng
 

Mos khai thác đầy đủ tính năng và chức năng của hệ thống Microsoft Office.

Tin Học Cộng
 
Tin Học Cộng
 

Mos nâng cao của hiệu suất cá nhân, sự tự tin và sự khác biệt so với 2010 và 2013.

Tin Học Cộng
 
Tin Học Cộng
 

Mos gắn liền với tính ứng dụng và sư dụng phiên bản Office tại các công ty, doanh nghiệp…

Tin Học Cộng
 
Tin Học Cộng
 

Mos  tăng độ tin cậy của người dùng với mọi vị trí công việc (các tính năng mới)

Tin Học Cộng
 

Truy cập dealtoday.vn để trải nghiệm vô vàn những deal giải trí cực hấp dẫn!


Dealtoday

<p style="text-align: justify;">Mos 2016 l&agrave; phi&ecirc;n bản mới nhất v&agrave; tốt nhất để sử dụng th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng tin học văn ph&ograve;ng, dựa tr&ecirc;n hiệu suất c&ocirc;ng việc thực tế v&agrave; y&ecirc;u cầu của doanh nghiệp. C&ograve;n chần chờ g&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng Mua Ngay voucher &ldquo;Kh&oacute;a học online chinh phục chứng chỉ Mos Excel 2016 Tin học Cộng&rdquo; của dealtoday với mức gi&aacute; cực ưu đ&atilde;i.<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/259a26d2d5ec4ecd9b4981e50348a939.gif?sign=-J0buWTtT-GCsK_b5KZ52Q" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;">Thực h&agrave;nh tr&ecirc;n phần mềm thi thử Mos 2016 độc quyền của Tin học Cộng</p><p style="text-align: justify;">Hệ thống học tr&ecirc;n nền tảng trực tuyến bao gồm Video b&agrave;i giảng + Video chữa thực h&agrave;nh.</p><p style="text-align: justify;">Đề thi thử s&aacute;t 99% đề thi thật + Thi thử + Chữa đề thi thử.<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/0db2b84bf4a94f59b84dac94bef8a444.gif?sign=MJFHzDVP1OUGLskequRlvQ" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/4f336cd3a1f84d57bff6af68b53f02ff.gif?sign=cWPRM9Gd6fHcRfs1OodNWQ" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/e22079c2f6fc4474b588c89a563de1fd.gif?sign=acMFBVN_Uy2eEd7FA82MRQ" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;"><strong>Outline kh&oacute;a học Mos Online Excel 2016</strong></p><ul><li style="text-align: justify;">Chương 01: Mở đầu, giới thiệu chung kh&oacute;a học, phần mềm thi, Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 02: Định dạng dữ liệu trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 03: T&iacute;nh to&aacute;n, c&ocirc;ng thức h&agrave;m trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 04: Thuộc t&iacute;nh của File, c&ocirc;ng cụ kiểm tra, tối ưu file trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 05: Xử l&yacute; dữ liệu trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 06: T&igrave;m hiểu c&aacute;c đối tượng trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 07: Thiết lập c&aacute;c t&ugrave;y chọn cho trang t&iacute;nh, in ấn dữ liệu trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 08: T&ugrave;y chỉnh c&aacute;c chế độ xem trong Excel 2016</li><li style="text-align: justify;">Chương 09: L&agrave;m việc với ch&uacute; th&iacute;ch, bảo vệ dữ liệu cho Excel 2016<br /><br /></li></ul><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/3507d1be22034fb1b998f0ebdeb160a5.gif?sign=UuIZQMWXENG9fETvajZHkg" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;">Mos (Microsoft Office Specalist) l&agrave; chứng chỉ tin học văn ph&ograve;ng quốc tế ghi nhận c&aacute;c kỹ năng tin học được s&aacute;ng tạo bởi Certiport Hoa Kỳ. Hiện nay, chứng chỉ Mos l&agrave; thước đo đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ năng THVP được c&ocirc;ng nhận rộng r&atilde;i hơn 150 quốc gia, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam</p><p style="text-align: justify;">Mos 2016 chứng minh r&otilde; rệt kiến thức, kỹ năng v&agrave; khả năng sử dụng một c&aacute;ch hiệu quả Microsoft Office.<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/6f122a79bacc47adb811fc29e1266d18.gif?sign=9pffKsoT_r55nPK5Uz7p2A" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/6845497f74f64e51af990bc122a7589b.gif?sign=kGZbo8h_4pAws8jrSgq1tQ" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;">Mos 2016 khai th&aacute;c đầy đủ t&iacute;nh năng v&agrave; chức năng của hệ thống Microsoft Office.<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/99a84c7f4d744742832dfa4763b85e77.gif?sign=_aXTAMNpj7ABuJRCXjXpaw" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/ba9e5678d3e6455a8d6d63253b87d939.gif?sign=26IyJ9aVepcPvldX2PZNFA" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;">Mos 2016 n&acirc;ng cao của hiệu suất c&aacute; nh&acirc;n, sự tự tin v&agrave; sự kh&aacute;c biệt so với 2010 v&agrave; 2013.<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/8748088abb7844d49b013f1d3f0085c8.gif?sign=nFnXcLpt2zReXNPr4vT6QQ" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/ec8a4cf77e254f4da1fc66cfb876bbb1.gif?sign=Q2z8zcUmlzwjDJXJ85Bgdw" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;"><span>Mos 2016&nbsp;</span>gắn liền với t&iacute;nh ứng dụng v&agrave; sư dụng phi&ecirc;n bản Office tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp&hellip;<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/f604138a5a3648e497f2c63f3361f1f1.gif?sign=TKEJUm3U4wMEcm2Slq6Kug" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/31c0412871eb4ba5a5d9167b48d6a1a5.gif?sign=ZIxiNr2r3I3cSeO_k5HGYA" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;"><span>Mos 2016</span>&nbsp;tăng độ tin cậy của người d&ugrave;ng với mọi vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc (c&aacute;c t&iacute;nh năng mới)<br /><br /></p><div style="width: 100%;"><table style="width: 100%;" align="center"><tbody><tr><td align="center"><img data-src="https://cdn.dealtoday.vn/img/s630x420/04afb05f10f3403ab331e493dd8b1c78.gif?sign=KNOPOAyZkg3aiDRQzKA3ow" alt="Tin Học Cộng" /></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 13px; color: #0000ff; font-style: italic;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;">Truy cập <a href="https://www.dealtoday.vn/ho-chi-minh/"><span style="color: #0000ff;"><strong>dealtoday.vn</strong></span></a> để trải nghiệm v&ocirc; v&agrave;n những deal <a href="https://www.dealtoday.vn/ho-chi-minh/deal/vui-choi-giai-tri-158"><strong><span style="color: #0000ff;">giải tr&iacute;</span></strong></a> cực hấp dẫn!</p><p style="text-align: right;"><br /><strong><span style="font-size: medium;">Dealtoday</span></strong><br /><br /></p>

dealtoday.vn